Connect with us

Actualitat

L’Ajuntament d’Algaida incompleix el seu deure d’informar a la Sindicatura de Comptes

El Consistori s’enfronta a una sanció per infracció molt greu

L’entitat de fiscalització dels comptes públics de Balears ha informat aquest dimarts en un comunicat que fins a 25 entitats locals han contravingut el termini establert en les lleis d’hisendes locals i de la Sindicatura de comptes. Aquesta manca de col·laboració per part de les administracions públiques, impedeix “la contribució a la regeneració democràtica necessària, la promoció de l’eficiència i l’eficàcia de les entitats públiques i l’afavoriment del creixement econòmic”, així com el dret dels ciutadans a accedir de forma transparent a informació sobre la gestió dels doblers públics. La Sindicatura ressalta que hi ha 25 corporacions locals que no han retut comptes: 19 són ajuntaments, els quatre consells insulars i dues mancomunitats (Eivissa i Tramuntana), i en total representen el 32,5% de les entitats obligades a informar abans del 15 d’octubre.

Representen el 59% del total del pressupost inicial consolidat de despeses per al 2016 i els municipis sumen el 44,5% de la població de l’arxipèlag. L’Ajuntament d’Algaida figura entre els ajuntaments incomplidors. La Sindicatura de Comptes subratlla que les corporacions locals que no rendeixin comptes en termini s’enfronten a la possibilitat de no tenir accés a transferències per participació en tributs estatals i ser sancionades per infracció molt greu.

Són tendència