Connect with us

Actualitat

El Govern assumeix l’immoble del futur Centre Internacional de Fotografia Toni Catany

Ubicat al carrer del Cardenal Rossell, 4, de Llucmajor

El Consell de Govern accepta la donació gratuïta a favor de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l’immoble ubicat al carrer del Cardenal Rossell, 4, de Llucmajor, amb l’objectiu de construir-hi la seu del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany.

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports té a punt els plecs tècnics per treure a concurs públic la rehabilitació de les dues cases, la familiar de Toni Catany i la del també fotògraf Tomàs Monserrat, on es farà el centre de fotografia. La Conselleria preveu que aquest mateix mes es publiqui en el Butlletí Oficial de la Unió Europea.

L’acord faculta la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques perquè signi tots els documents públics i privats necessaris per concloure la donació. L’acord es notifica a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, al protectorat de fundacions de caràcter cultural i a la Fundació Toni Catany, entitat donant del bé, i així passarà a formar part de l’Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Són tendència