Connect with us

Comunitat

Nou protocol davant els atacs de cans a les produccions ramaderes

Entrar en vigor el passat dissabte, día 15 d’abril

El servei de ramaderia de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, el servei d’emergències l’112 i els Ajuntaments de l’illa de Mallorca han elaborat un protocol per establir quines són les actuacions que s’han de dur a terme davant els atacs de cans a animals de producció ramadera i que entrarà en vigor a partir d’aquest dissabte, 15 d’abril.

En aquest protocol s’han establert les pautes a seguir un cop s’ha produït l’atac. Per part del ramader quan es trobi amb una escena d’aquest tipus haurà d’avisar de forma urgent a l’112 i comunicar la ubicació del ramat atacat, el municipi, polígon i parcel·la, data i hora aproximada, la presència o absència dels cans a la zona, quins animals han resultat morts o ferits i en aquest darrer cas, encomanar-ne la prestació de l’assistència. També seran tasques del propietari, atendre als col·laboradors de l’ajuntament o del servei de ramaderia, per elaborar, entre altres, l’informe corresponent dels danys ocasionats en l’atac i així poder presentar una denúncia dels fets a la Guàrdia Civil.

Els cans agressors s’han de considerar cans potencialment perillosos i s’hauran d’incloure en el Registre d’Animals Potencialment Perillosos

Per la seva banda, el servei d’emergències l’112, comunicarà la informació de l’atac al telèfon facilitat pels ajuntaments per a la gestió d’aquestes emergències i farà el seguiment de l’emergència. En el cas de que no es  respongui al telèfon de contacte comunicar l’emergència al Centre de Protecció d’Animals Domèstics (CEPAD), com entitat col·laboradora del servei de ramaderia.

Els Ajuntaments seran els encarregats de gestionar l’emergència amb els mitjans propis o amb les entitats col·laboradores contractades, presentar-se immediatament al lloc dels fets per capturar els animals agressors si hi són presents o instal·lar els dispositius adequats per capturar-los en cas de reincidència. Participaran en l’elaboració de l’informe corresponent dels danys ocasionats en l’atac a més de localitzar els propietaris dels cans agressors i, si n’és el cas, gestionar el dipòsit dels cans amb els mitjans propis o amb entitats col·laboradores. El consistori també haurà d’incoar l’expedient sancionador corresponent per l’abandonament dels animals agressors (la compensació econòmica voluntària de tots els danys ocasionats i dels cost ocasionat per la seva captura  es pot tenir en compte com a atenuant) i finalment, decidir el destí dels cans capturats una vegada s’hagin exhaurit els terminis reglamentaris. Els cans agressors s’han de considerar cans potencialment perillosos.

Són tendència