Connect with us

Actualitat

Expedienten una reforma il·legal en una casa familiar de la cap de files del PP de Manacor, Maria Antònia Sansó

Urbanisme expedienta una reforma il·legal en un habitatge familiar de la cap de files del PP de Manacor, Maria Antònia Sansó

El passat 11 de juliol de 2022, i després de comprovar que no constava cap llicència atorgada, el zelador municipal va procedir a denunciar formalment els fets

Els fets es remunten al passat mes de juliol de 2022, quan el zelador municipal va fer una visita d’inspecció a un habitatge situat al carrer Lluç, en el nucli de S’Illot, que havia estat objecte d’una reforma mitjançant una comunicació prèvia que la propietat de l’immoble hauria presentat en el departament d’urbanisme.

En l’informe del tècnic municipal, es fa constar que s’havien executat obres consistents en la construcció d’un porxo amb bigues de fusta i panells tipus sandvitx que afectava uns 22,5 m2 sobre columnes de formigó a la terrassa, una escala exterior de ferro per poder accedir, 50 m2 d’enrajolat i condicionament del tancament de la terrassa.

Tres dies després, el zelador en qüestió va poder comprovar que no constava cap llicència atorgada per a la realització de la reforma esmentada, i va procedir a denunciar formalment els fets, que l’arquitecte tècnic municipal posteriorment ratificà i que va considerar mereixedors d’un expedient d’infracció urbanística.

En l’informe del tècnic municipal, es fa constar obres consistents en la construcció d’un porxo amb bigues de fusta i panells tipus sandvitx que afectava uns 22,5 m2 sobre columnes de formigó a la terrassa, una escala exterior de ferro per poder accedir, 50 m2 d’enrajolat i condicionament del tancament de la terrassa

El 22 de juliol de 2022, des del departament d’urbanisme s’acordà ordenar la suspensió immediata de les obres que corresponien a Margarita Sansó Barcelo i Antònia Jaume Sansó, promotors- propietàries de l’immoble afectat, que a la vegada són la mare i la padrina materna de l’actual cap de files del Partit Popular de Manacor i portaveu del principal partit de l’oposició, Maria Antònia Sansó.

Els primers dies del mes d’agost, el constructor de la reforma va presentar un escrit, que va ser considerat com a recurs de reposició, assenyalant, en síntesi, que les obres executades s’haurien realitzat d’acord amb la comunicació prèvia 5967/2022.

A finals del mes d’agost, el zelador municipal va dur a terme fins a dues visites d’inspecció a l’immoble informant que les obres estaven acabades quan es va formular la denúncia i que, des de la darrera visita d’inspecció, no s’havien produït més moviments.

El mes de setembre, l’instructor del procediment formulà al Batle una proposta de resolució per desestimar el recurs de reposició presentat a principis del mes d’agost pel constructor, assenyalant que les obres denunciades s’havien fet contravenint la normativa actual i, per tant, s’havien executat sense la corresponent llicència urbanística municipal prèvia. Aquesta resolució va ser comunicada a les parts interessades.

Maria Antònia Sansó: “Quan vaig tenir coneixement de la incidència, vaig instar a la meva mare que resolgués l’assumpte amb celeritat i lògicament atenent les indicacions dels tècnics municipals”

Posats en contacte amb Maria Antònia Sansó per a conèixer el seu punt de vista entorn del citat expedient urbanístic a l’immoble familiar, va aclarir que l’habitatge en qüestió és propietat de la seva mare i de la padrina i que “quan vaig tenir coneixement de la incidència, vaig instar a la meva mare que resolgués l’assumpte amb celeritat i lògicament atenent les indicacions dels tècnics municipals”. Sansó va restar importància a l’assumpte, dient que la principal anomalia obeïa a les característiques del porxo, “no al conjunt de la reforma”, al mateix temps que manifestava que aquest tipus de situacions per desgràcia són més freqüents del que seria recomanable, ja que “en moltes ocasions els interessats decideixen començar una petita reforma basant-se en una comunicació prèvia, pel fet que tots sabem el retard que acumulen les administracions a l’hora de concedir les llicències d’obra. I això va ser el que va succeir”.

Sansó va restar importància a l’assumpte, dient que la principal anomalia obeïa a les característiques del porxo

Malgrat que en un primer moment creia que les deficiències ja havien estat esmenades i s’estava a l’espera que els tècnics municipals visitessin l’habitatge per a la seva comprovació, posteriorment i després de consultar amb l’arquitecte encarregat de tramitar la regularització urbanística de la família, va manifestar que el projecte de legalització ja havia estat presentat en el negociat d’urbanisme.

Fa només tres dies, el tècnic municipal va informar favorablement a la llicència d’obres sol·licitada per la propietat, fent constar l’existència d’un expedient d’infracció urbanística i que en la documentació gràfica i escrita aportada “figuren recollides les obres denunciades”. En plural

El dimecres d’aquesta mateixa setmana, fa tres dies, l’aparellador municipal en un tràmit intern, i a partir de la llicència d’obra presentada per la propietat, va fer constar en un informe que no existia cap inconvenient en dur a terme les obres perquè el patrimoni històric-artístic no es veuria afectat i deixava constància també de l’existència d’un expedient d’infracció urbanística que “en la documentació gràfica i escrita aportada per la part interessada, figuren recollides les obres denunciades”. En plural.

Són tendència