Connect with us

Actualitat

Manacor inicia dijous el cobrament de distints tributs municipals que sumen 23 milions d’euros

Aquest dijous: Manacor inicia el període voluntari de cobrament de distints tributs municipals que sumen 23 milions d'euros

També ho farà l’Ajuntament d’Artà amb la recaptació corresponent a l’impost sobre béns immobles i d’activitats econòmiques

Els ciutadans de Manacor i Artà podran fer efectiu el pagament d’alguns dels tributs municipals a partir d’aquest dijous, 15 de setembre, dins el període voluntari i que en ambdós casos es prolongarà fins a l’1 de desembre.

Es tracta de les taxes corresponents a l’any 2022 la recaptació dels quals correspon a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).

En el cas de Manacor, els tributs que s’han de liquidar corresponen a l’impost sobre béns immobles, impost sobre activitats econòmiques, impost sobre vehicles de tracció mecànica, impost sobre despeses sumptuàries (vedats de caça) i taxes municipals (clavegueram, recollida i eliminació de residus, entrada de vehicles mitjançant les voravies -guals–, reserves de via pública per aparcament exclusiu o altres d’autoritzades).

La relació de contribuents sumen 36.123 persones i l’import que es posa al cobrament és de 23 milions d’euros, corresponent a 120.065 rebuts (dels quals un 50% consten domiciliats o adherits al pagament a la carta).

Pel que fa al municipi d’Artà, les taxes municipals fan referència a l’impost sobre béns immobles i d’activitats econòmiques. El nombre de contribuents és de 5.212 persones i l’import que es posa al cobrament és de 3,7 milions d’euros, que correspon a un total de 8.671 rebuts, dels quals consten domiciliats un 73%.

L’ATIB recorda als contribuents que, per raons d’eficàcia, agilitat i seguretat, no es remeten avisos de pagament en paper i que la forma general per consultar, obtenir i/o pagar els rebuts és a través del Carter Virtual en el portal web de l’ATIB (www.atib.es), introduint el DNI/NIF i el codi de contribuent. També es pot accedir al Carter Virtual amb certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve.

Són tendència