Connect with us

Societat

Qui i de quina manera podran beneficiar-se dels últims canvis normatius en l’impost de les plusvàlues municipals ?

Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

Marisa Ramírez, advocada del Departament de Dret Fiscal d’Alemany, Escalona & De Fuentes, analitza les modificacions introduïdes en aquest sentit

El bufet d’advocats Alemany, Escalona & De Fuentes explica a quins ciutadans i de quina manera afecta els canvis normatius introduïts a l’hora de liquidar l’impost municipal corresponent a les plusvàlues municipals.

Cal recordar, que el mes d’octubre passat el Tribunal Constitucional va declarar nul i inconstitucional el mètode objectiu de determinació de la base imposable de l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Fins ara la justícia havia rebutjat el pagament quan es produïa la venda d’un immoble amb pèrdues.

Amb la nova normativa, i segons els experts en la matèria, han explicat que totes aquelles declaracions i autoliquidacions recorregudes a 26 d’octubre de 2021 i transmissions de terrenys realitzades abans del 10 de novembre de 2021 en les quals la Plusvàlua Municipal no s’hagi liquidat o autoliquidat, o en les quals la liquidació o autoliquidació de l’impost s’hagi realitzat a partir de 27 d’octubre de 2021, es veuran beneficiades pels últims canvis.

La nova norma estableix, dos sistemes de determinació de la base imposable, a elecció del contribuent:

El primer mètode és similar a l’anterior. La base imposable es continua calculant multiplicant el valor cadastral del sòl en el moment de la meritació pels coeficients que aprovi l’ajuntament corresponent en atenció al nombre d’anys transcorreguts entre l’adquisició i la transmissió de l’immoble. En qualsevol cas, els coeficients que aprovi cada ajuntament no podran superar els que s’indiquen a continuació:

La segona opció fa referència al fet que si, a instàncies del subjecte passiu, es constatés que l’increment de valor, determinat per la diferència entre els valors del terreny en les dates de transmissió i adquisició, és inferior al determinat pel mètode objectiu, es prendrà com a base aquest increment. Aquests valors podran ser objecte de comprovació pels ajuntaments.

S’introdueix un nou supòsit de no subjecció per a aquelles operacions en les quals el contribuent acrediti que no ha existit increment de valor. Per a això, els interessats hauran de declarar la transmissió, així com aportar els títols que documentin la transmissió i adquisició.

Marisa Ramírez conclou que “podem dir que, en la nostra opinió, conjugant els efectes de la sentència dictada el 26 d’octubre de 2021 pel Tribunal Constitucional i l’entrada en vigor del Reial decret llei 26/2021, haurien de veure’s beneficiades per la nul·litat declarada per la citada sentència les següents situacions:

Declaracions i autoliquidacions que, pel motiu que fos, a 26 d’octubre de 2021, ja s’haguessin recorregut o s’hagués instat la seva rectificació.

Transmissions de terrenys realitzades abans del 10 de novembre de 2021 en les quals la Plusvàlua Municipal no s’hagi liquidat o autoliquidat, o en les quals la liquidació o autoliquidació de l’impost s’hagi realitzat a partir de 27 d’octubre de 2021″.

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Són tendència