Connect with us

Comunitat

El sostre de despesa del Govern creixerà un 9,5% en 2022, 450 milions d’euros més que enguany

El sostre de despesa del Govern creixerà un 9,5% en 2022, 450 milions d'euros més que enguany

La quantia s’ha fixat en 5.176,6 milions d’euros

El Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, ha aprovat el límit màxim de despesa no financera per a 2022 de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, fixat en 5.176,6 milions d’euros. Aquesta xifra representa un augment del 9,5 % en relació amb el pressupost inicial per a 2021, un total de 450,1 milions d’euros més. Per primera vegada, s’hi inclouen el factor d’insularitat previst en el règim especial de les Illes Balears i els recursos provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència del fons europeu Next Generation.

Amb aquest increment, les Illes Balears assoleixen el seu major sostre de despesa no financera, el qual engloba el pressupost destinat a les polítiques públiques, i disposaran del pressupost més alt de la Comunitat Autònoma en un escenari de reactivació econòmica i de continuïtat del reforç dels serveis públics essencials després de l’impacte econòmic i social provocat per la crisi de la COVID-19.

L’Acord del Consell de Govern inicia l’elaboració definitiva i la propera tramitació del projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l’any 2022 al Parlament de les Illes Balears.

Les principals novetats en la previsió d’ingressos per a 2022 són la incorporació, per primera vegada, del factor d’insularitat previst en el règim especial de les Illes Balears, una dotació de 183 milions, fruit de l’acord a la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda entre l’Estat i la Comunitat Autònoma del 23 de setembre i que preveu la seva inclusió en el projecte de pressuposts generals de l’Estat per a 2022, i també de recursos provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència del fons Next Generation.

Per a 2022, es mantenen suspesos els límits de dèficit, deute i regla de despesa, una mesura extraordinària adoptada pel conjunt de les administracions públiques i acordada pel Consell de Ministres, com ja es va fer per a 2020 i 2021, arran de la crisi de la COVID-19

Per a 2022, també destaca l’increment de la previsió dels ingressos tributaris, tant dels tributs cedits com dels propis, pels quals es preveuen en conjunt 388 milions més (+51 %) respecte de la previsió inicial dels pressuposts de 2021. Els ingressos prevists per a 2022 ascendeixen a 924,8 milions en el cas dels tributs cedits i a 227,2 milions en el dels tributs propis.

Per a 2022, es mantenen suspesos els límits de dèficit, deute i regla de despesa, una mesura extraordinària adoptada pel conjunt de les administracions públiques i acordada pel Consell de Ministres, com ja es va fer per a 2020 i 2021, arran de la crisi de la COVID-19, una vegada s’havia pres aquesta mesura a escala europea, mitjançant l’activació de la clàusula de salvaguarda del Pacte d’Estabilitat i Creixement de la Unió Europea, a proposta de la Comissió Europea, als estats membres de la UE.

Són tendència