Connect with us

Comunitat

Balears preveu la reobertura de discoteques i sales de festes a partir del 8 d’octubre

El Govern també contempla eliminar les limitacions en les reunions socials i deixarà l’horari de tancament de l’hostaleria en mans de les ordenances municipals

El Consell de Govern d’aquest dilluns, 27 de setembre, ha aprovat una sèrie de mesures per continuar combinant l’estratègia de contenció de la transmissió de la Covid-19 amb l’obertura dels sectors econòmics i socials. Amb caràcter general, es manté com a preceptiva la distància entre persones i l’ús de mascareta, així com la ventilació; per tant, es defineixen algunes restriccions només en les activitats amb un alt risc de contagi.

El marc que estableix el Pla de Mesures estarà vigent des de les 00.00 hores del dia 28 de setembre fins a les 24.00 hores del dia 27 d’octubre de 2021. Això no obstant, si les circumstàncies ho exigeixen, aquestes mesures poden ser totalment o parcialment eliminades o modificades mitjançant un acord del Consell de Govern

La principal novetat del nou marc aprovat avui dilluns afecta el sector de l’oci nocturn.

En aquest sentit, el Govern sol·licita autorització al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears per requerir el Certificat covid (Green Pass) a l’hora d’ingressar a locals considerats discoteques. En aquest cas, l’aforament màxim permès serà del 75 %, amb els clients asseguts a taula per beure i mascareta per accedir a la pista de ball.

L’horari de tancament serà, com a màxim, a les 5.00 hores, sens perjudici que les ordenances municipals siguin més restrictives.

El Govern demanarà autorització al TSJIB per requerir el Certificat covid (Green Pass) a l’hora d’ingressar a locals considerats discoteques

Es condiciona l’inici de l’activitat al permís del Tribunal esmentat. Si la decisió d’aquest no és favorable a la proposta plantejada, dilluns 4 s’acordarien mesures per entrar en vigor dia 8.

Pel que fa als pubs, es mantenen les mesures actuals i s’amplia l’horari de tancament a les 04.00 hores sense perjudici de que les ordenances municipals siguin més restrictives.

D’altra banda, es podran fer concerts als exteriors dels espais habilitats a tal efecte fins a un màxim de 1.000 persones dretes.

Restauració

Pel que fa al sector de la restauració, s’ha de recordar l’obligatorietat de tenir mesuradors de CO2 i la vigència de l’ús de mascareta en interiors mentre no es beu o menja i en tot cas quan no es pot mantenir la distància de seguretat d’un metre i mig entre persones.

D’altra banda, es deixa d’establir un nombre màxim de persones per taula i l’aforament als interiors passa del 50 % al 75 %

L’horari màxim de tancament estarà regit per la llicència de la qual disposi el local i les  ordenances municipals siguin més restrictives.

Altres reunions socials

A les noces, batejos, comunions i vetlles s’eliminen les restriccions fins ara vigents i també s’eliminen totes restriccions específiques a platges i parcs

Esport

Amb caràcter general, es poden dur a terme competicions esportives i entrenaments amb la presència de persones. Als entrenaments, la presència de públic serà d’un màxim de 500 persones en instal·lacions cobertes i 1.000 a instal·lacions descobertes

En el cas de l es competicions esportives d’àmbit autonòmic, estatal o internacional les condicions de cabuda queden subjectes a allò que acordin el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Gimnasos

La pràctica d’activitats estàtiques en sala, entre les quals s’inclouen les activitats dirigides i l’activitat de les sales de musculació, s’augmenta del 75% actual al 100% de la capacitat màxima. En tot cas, és obligatori l’ús de mascareta, tant per al personal monitor com per a aquí du a terme l’activitat esportiva.

Vestidors esportius: L’ocupació passa del 50% al 100%. Es permet l’ús dels vestidors, amb ús continuat de mascareta protectora excepte a les dutxes

Cultura

En els grans esdeveniments culturals es permetrà que els participants estiguin dempeus, sempre i quan no siguin més de mil persones dretes. No es podrà beure ni consumir aliments. Es podrà completar l’aforament fins a les 2.500 persones si la resta (1.500) romanen assegudes.

Els esdeveniments en espais interiors s’hauran de fer amb tots els espectadors asseguts i el límit d’aforament es manté en 500 persones.

Per superar els aforaments s’ha de sol·licitar permís a la Direcció General de Cultura, que podrà autoritzar fins a un màxim de 1.000 persones en interior i 5.000 en exterior (amb 1.000 persones dretes i altres 4.000 assegudes).

Situació epidemiològica

D’acord amb les dades proporcionades pel Servei d’Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública i Participació de les Illes Balears, les Illes Balears han experimentat una important onada epidèmica durant els mesos d’estiu, que es va iniciar al final de juny de 2021 i va assolir el seu màxim al final del mes de juliol. A partir d’aquest moment, s’ha produït una recuperació gradual.

Globalment, a data de 23 de setembre, la comunitat autònoma presenta una incidència acumulada a 14 dies per 100.000 habitants (IA14) en població general de 112,5, la qual cosa representa un nivell de risc mitjà. A totes les illes, el nivell de risc quant a la incidència acumulada es correspon amb un nivell mitjà, amb una IA14 de 115,8 casos per 100.000 habitants a Mallorca; 110,7 casos per 100.000 habitants a Eivissa; 92,4 casos per 100.000 habitants a Formentera, i 86,8 casos per 100.000 habitants a Menorca.

La taxa de positivat és de 2,03 %. Aquest indicador, per tant, es troba per davall del llindar definit per l’ECDC per sota el qual es pot considerar la situació epidemiològica en situació de control (3 %).

D’acord amb l’informe «Indicadores de seguimiento de COVID-19, Illes Balears», preparat per la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat amb data 23 de setembre de 2021, totes les illes de la comunitat autònoma es troben classificades en el nivell d’alerta sanitària 2 (risc mitjà).

Pel que fa a la situació hospitalària, aquesta va arribar al seu pic d’ocupació a mitjan agost, i es va observar una millora gradual, més significativa de llits d’hospitalització en planta que d’unitats de cures intensives, durant el darrer mes. Així, l’ocupació de llits per hospitalització per COVID-19 es troba de manera global en un nivell de risc baix, situada a 3,23 %, mentre que l’ocupació de llits de cures crítiques, amb un 11,44 %, es troba en un nivell de risc mitjà.

Són tendència