Connect with us

Opinió

Crida de l’Obra Cultural Balear de Manacor pels drets civils dels pacients d’expressió mallorquina en la Sanitat Pública

Atenció Primària de Mallorca obrirà els 45 centres de salut de Mallorca Dijous i Divendres Sant, i també Dilluns de Pasqua. Estaran oberts de les 8 a les 20 hores, com si fos un dia laborable. Dissabte i diumenge tindran els mateixos reforços que s'hi establiren el cap de setmana passat. Pel que fa a les unitats bàsiques de salut, estaran tancades de dia 9 a dia 13 d'abril. Amb aquesta reorganització, la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca i els equips directius dels centres de salut pretenen mantenir una continuïtat assistencial i garantir una assistència de qualitat a la població que ho necessita. Cal recordar que l'atenció primària és la porta d'entrada dels pacients a la sanitat i les circumstàncies excepcionals del COVID-19 requereixen que aquest accés estigui plenament obert al ciutadà.

“Exigim a tots els grups parlamentaris del Parlament que es pronunciïn i que actuïn de manera urgent a fi de posar-hi remei”, demana l’entitat en un comunicat

TEXT DEL COMUNICAT:

L’Obra Cultural Balear de Manacor rebutja el degotís diari de casos de tractament denigrant en instal·lacions sanitàries publiques a pacients d’expressió mallorquina.

És per això que exigeix a tots els grups parlamentaris del Parlament, a la Presidenta del Govern, na Francina Armengol, a la Consellera de Sanitat, na Patricia Gómez i al Director General de Salut, en Juli Fuster, que se pronunciïn davant aquestes conculcacions greus dels Drets Civils dels mallorquins i que actuïn de manera urgent, cadascú segons les seves competències i obligacions, a fi de posar-hi remei.

No dubtam que, tant les administracions com les persones amb càrrecs públics que hem esmentades, considerarien un escàndol que l’IB-Salut conculcàs els Drets Civils de pacients que s’expressin en qualsevol altre idioma que no sigui el propi de Mallorca.

Demanam tres mesures urgents a les entitats, administracions i als càrrecs que hem citats en el començament d’aquest comunicat:

Una, que posin (o instin a posar, segons les competències de cadascú) un servei de traducció en totes les dependències sanitàries públiques de les Balears.

Dues, que formin el personal sanitari en l’empatia professional que suposa dignar-se a entendre els pacients que s’expressen en la llengua pròpia i oficial de la terra on ells lliurement han triat de venir a exercir-hi la seva professió.

I tres, la immediata retolació en català de tots els rètols existents en els centres de salut de les Illes Balears i, a poder ser, la integració en el seu entorn i la seva cultura, així com ha fet de forma exemplar l’Hospital de Manacor.

Recordam que totes aquestes mesures van en concordança amb la Constitució espanyola ara vigent, que, en els punts 2 i 3 de l’article 3, estableix que “2  Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.  3 La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.” 

També van en concordança amb l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que, en el preàmbul, estableix que “L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en el seu Preàmbul, declara que “La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i tradicions són uns elements identificadors de la nostra societat i, en conseqüència, són elements vertebradors de la nostra identitat.”  A més, en el seu article 4, estableix que:

1. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tindrà, juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma oficial.

2. Tots tenen el dret de conèixer-la i d’usar-la, i ningú no podrà ser discriminat per causa de l’idioma. 

3. Les institucions de les Illes Balears garantiran l’ús normal i oficial dels dos idiomes, prendran les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i crearan les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears.”

I també van en concordança amb la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears, que, en el seu Article 4, estableix que “Els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per a fer efectius la promoció, el oneixement i l’ús normal de la llengua catalana.”

Manacor, 1r de setembre del 2021

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Són tendència