Connect with us

Comunitat

El Govern ajorna fins al 23 de maig la reobertura dels interiors de bars i restaurants

El Govern ajorna fins al 23 de maig la reobertura dels interiors de bars i restaurants

En canvi, decideix que les terrasses d’aquest tipus de negocis puguin obrir de manera ininterrompuda tots els dies de la setmana, caps de setmana inclosos

El Govern ajorna la reobertura de l’interior de bars i restaurants fins al pròxim 23 de maig. Podran fer-ho, a partir de la data esmentada, fixant-se un aforament màxim del 50% de la capacitat.

En canvi, ha decidit, entre altres resolucions, que les terrasses dels negocis dedicats a l’hostaleria puguin obrir de manera ininterrompuda tots els dies de la setmana, caps de setmana inclosos, entre les 6.00 i les 22.30 hores de la nit.

Aquesta mesura entrarà en vigor aquest mateix diumenge, segons ha anunciat la presidenta Francina Armengol.

El Govern també ha decidit fixar un preu màxim de 75 euros a les PCR i de 30 euros en el cas de les proves d’antígens.

CONSULTA ELS PRINCIPALS CANVIS APROVATS AQUEST DIVENDRES

Parcs infantils d’ús públic a l’aire lliure

Els parcs infantils o espais d’ús públic a l’aire lliure similars poden estar oberts al públic, excepte entre les 21.00 i les 06.00 hores.

Platges

No es pot romandre a les platges entre les 21.00 i les 06.00 hores, llevat que sigui per dur-hi a terme alguna activitat o competició programada per alguna de les federacions esportives de les Illes Balears.

Vetles, enterraments i altres cerimònies

La participació en comitives per a l’enterrament o comiat per a la cremació del cos del difunt, així com les vetles i cerimònies i celebracions nupcials, batejos o comunions, es poden fer en tot tipus d’instal•lacions o espais, públics o privats, tant a l’aire lliure com en espais tancats, sempre que no superin el nombre de 30 persones en espais exteriors i 15 persones en espais interiors, i el 50 % de la capacitat màxima de l’establiment.

El Govern també ha decidit fixar un preu màxim de 75 euros a les PCR i de 30 euros en el cas de les proves d’antígens

Acadèmies de ball

Les activitats que es duguin a terme a les acadèmies de ball són possibles sempre que es respecti el 50 % de la capacitat màxima. Es permeten grups d’un màxim de 15 persones simultàniament a la mateixa sala.

Condicions d’activitat física a l’aire lliure

L’activitat física a l’aire lliure, incloent-hi les activitats de senderisme, es pot dur a terme en grups de fins a 15 persones.

Instal•lacions esportives a l’aire lliure, cobertes i centres esportius, i piscines d’ús recreatiu i esportiu

-La pràctica d’activitats estàtiques en sala, entre les quals s’inclouen les activitats dirigides i les activitats en sales de musculació es permeten sempre que no se superi el 50 % de la capacitat màxima. A les sales d’activitats dirigides es permet la presència simultània a la mateixa sala d’un grup de màxim 15 persones en el cas d’activitats d’intensitat baixa o d’un grup de màxim 10 persones en el cas d’activitats d’intensitat alta. En tot cas, és obligatori l‘ús de mascareta, tant per al personal monitor com per a qui du a terme l’activitat esportiva. Els vestuaris es poden ocupar al 30 % a l’illa de Mallorca i al 50 % en el cas d’Eivissa, Menorca i Formentera.

-L’ús de vestidors roman prohibit per a esports d’equip i contacte a l’illa de Mallorca.

Esdeveniments esportius

-Els esdeveniments esportius poden tenir fins a un màxim de 500 espectadors en espais oberts (sempre que no se superi el 50% de la capacitat total permesa) i 200 en el cas dels interiors (fins a un 30 % de la cabuda). S’han de deixar 3 seients entre persones de diferents nuclis de convivència. Roman prohibida la ingesta d’aliments i begudes.
-En el cas de competicions esportives i entrenaments de menors a Mallorca, d’àmbit autonòmic o insular, es permet l’assistència de dues persones acompanyants per menor, fins a un màxim del 25 % de la cabuda.

Cinemes i circs de carpa

Autoritzat el consum d’aliments i begudes amb una capacitat de fins a un 45 %.

Teatres, auditoris, sales de concerts i espais similars

Els teatres, auditoris i sales de concerts poden ocupar el 50 % de la cabuda mantenint una butaca lliure o 1,5 metres de distància si no hi ha butaques lliures entre unitats de convivència. En altres espais on es facin esdeveniments similars, es permeten fins a 500 persones en espais exteriors i 200 en interiors, sempre que no superin el 50 % de la capacitat màxima autoritzada.

Establiments de joc i apostes

Poden obrir fins a les 22.00 h, amb un 50 % d’ocupació. En el cas de Mallorca i Eivissa no poden tenir activitat de restauració.

Comerç, grans superfícies i centres comercials

-Els establiments comercials han de concloure l’activitat a les 22.00 hores i amb una reducció al 75 % de la cabuda màxima autoritzada a Mallorca. S’exceptuen d’aquestes limitacions els establiments dedicats al comerç essencial. A Eivissa, Menorca i Formentera poden tenir la capacitat al 100 %.

-Els centres comercials i les grans superfícies han de concloure també l’activitat a les 22.00 hores i poden obrir amb la capacitat al 100 % a Menorca, Eivissa i Formentera, mentre que a Mallorca és del 75 % en els comerços minoristes i del 50 % en els centres comercials. S’exceptuen d’aquestes reduccions de capacitat i d’obligació de tancament els centres comercials i les grans superfícies o part d’aquests establiments que estiguin destinats al comerç essencial.

Congressos, seminaris, reunions de negoci i similars

– Es permet la realització de congressos, seminaris, jornades, assemblees, trobades, reunions de negocis, conferències i esdeveniments amb 150 persones com a màxim en espais exteriors (100 en el cas de Mallorca). En espais interiors, 100 persones màxim (75 a Mallorca) i el 75 % de la capacitat màxima autoritzada de l’espai. Es recomana dur a terme aquests esdeveniments de manera telemàtica. En espais tipus auditori poden tenir una assistència màxima de 500 persones i un 50 % de la capacitat màxima autoritzada.
-En el cas dels congressos dirigits exclusivament a professionals sanitaris, es permet la realització d’aquest tipus d’esdeveniments amb una assistència màxima de 1.000 persones i un 75 % de la capacitat màxima autoritzada de l’espai.

Centres recreatius per a gent gran

Aquests centres han de limitar l’ocupació al 50 % de la capacitat autoritzada i poden dur a terme l’activitat habitual amb grups de fins a 30 persones a l’exterior i 15 a l’interior. En el cas dels ubicats a Eivissa i Mallorca, romandrà prohibit el servei de restauració a l’interior.

Mercats ambulants

Els mercats ambulants poden ocupar el 75 % dels llocs habituals o autoritzats si en tenen més de vint-i-un i el 100 % dels llocs habituals o autoritzats si generalment tenen autoritzades fins a vint parades.

Atraccions de fira

Es permet l’activitat de les atraccions infantils o atraccions de fira sempre que les atraccions s’habilitin en grups de màxim tres, i hi ha d’haver una distància mínima de vint-i-cinc metres entre grups d’atraccions. En cas que les atraccions siguin d’ús exclusivament individual (un usuari per viatge), no es comptabilitzen en el còmput total d’atraccions. Tampoc no resten sotmeses a aquestes limitacions de distàncies i agrupacions les atraccions i parades que facin servir com a establiment d’atenció al públic un vehicle remolc (xurreries, casetes de tir i anàlegs i tómboles).

Restauració a Mallorca

Els espais interiors romanen tancats per al consum d’aliments i begudes. Els exteriors es poden fer servir al 100 % de la capacitat; les taules poden ser, com a màxim, de 4 persones i es recomana limitar el nombre de nuclis. L’hora límit de tancament és a les 22.30 h.

L’Acord del Consell de Govern està previst que es publiqui aquest dissabte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Són tendència