Connect with us

Actualitat

Capdepera ofereix una subvenció per restaurar o rehabilitar façanes

El termini per a presentar les sol·licituds es fins el proper 17 de juliol

Des de la regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Capdepera informen que s’han publicat les bases reguladores i la convocatòria de subvencions municipals destinades a la restauració i/o rehabilitació de les façanes de Capdepera. El termini per a presentar les sol·licituds es fins el proper 17 de juliol.

Amb aquesta ajuda l’Ajuntament de Capdepera vol potenciar la rehabilitació dels habitatges i edificis residencials de Capdepera. És la primera vegada que el consistori gabellí concedeix aquesta ajuda i volen estudiar la demanda per poder ampliar-la a altres nuclis urbans del municipi de cara a l’any que ve.

Partida de 40.000 euros

La partida total del pressupost destinada per aquestes ajudes és de 40.000 euros.

Els ajuts a atorgar seran com a màxim del 50% del pressupost d’execució material de les obres amb un màxim de 2.000€ per immoble. Aquest import s’incrementarà en la quantitat que s’hagi d’abonar en concepte d’ICIO i de la taxa d’ocupació de la via pública.

Poden ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques o jurídiques privades, les comunitats de béns o qualsevol altre unitat econòmica o patrimoni separat, que tot i no tenir personalitat jurídica pròpia, ostentin les condicions següents:

– Ser propietaris d’habitatges unifamiliars.
– Ser propietaris integrants en comunitats de propietaris.

Les intervencions sobre les façanes a subvencionar hauran d’afectar a la via pública i complir els requisits següents:

a) Que les façanes estiguin situades dins el plànol de la present convocatòria. b) Que es tracti d’edificis amb una antiguitat igual o superior a 30 anys.
c) Que es tracti d’obres destinades a la conservació i manteniment de les façanes (sanejament d’esquerdes, arrebossats, referits, pintar, etc).

d) Que es tracti d’obres destinades a l’ocultació del cablejat.
e) Que es tracti d’obres destinades a la reparació i restauració de la fusteria (portes i finestres).
f) Que es tracti d’obres destinades a la intervenció en canals i recollida de pluvials.
g) Que es tracti d’obres destinades a la conservació, reparació i consolidació de cornises, voladissos i motllures.

Queden excloses de l’àmbit de la subvenció:

a) Els edificis en situació de fora d’ordenació.
b) Les obres que impliquin la demolició de façanes.
c) Les actuacions que representin el buidat estructural o l’enderroc.
d) L’ús de revestiments no tradicionals.
e) Les intervencions que situïn o mantinguin els aparells d’aire condicionat, les antenes, els conductes de fum o qualsevol altre element d’aquest tipus situat a la façana o als balcons.
f) Els edificis en els que s’hagi iniciat i no s’hagi resolt un expedient d’infracció urbanística.
g) Els edificis destinats a ús comercial, explotació turística o d’establiments públics.

S’ha de disposar de la corresponent llicència d’obra o comunicació prèvia, i hauran de complir les condicions que eventualment imposi l’administració competent en matèria de Patrimoni.

Les intervencions previstes han de tenir en compte la totalitat de la façana, tant pel que fa a composició com pels materials d’acabat.

Tant els colors, materials i l’acabat de les façanes, com les fusteries exteriors i les baranes, hauran d’ajustar-se a les condicions estètiques de les vigents Normes Subsidiàries de Capdepera.

Són tendència