Connect with us

Societat

Què es podrà fer i què no els pròxims 15 dies a Manacor?

Què es podrà fer i què no els pròxims 15 dies a Manacor?

La mesura pretén evitar les entrades i sortides del perímetre urbà de manera injustificada

Els ciutadans de Manacor podran seguir movent-se pel carrer com han fet fins ara, si bé la recomanació de les autoritats sanitàries és que no es facin desplaçaments innecessaris. Per a sortir fora del perímetre urbà afectat per la mesura sanitària, pendent que es doni a conèixer per part de la Conselleria de Sanitat, els veïnats hauran de tenir un motiu justificat per a poder fer-lo. No hem d’oblidar que la mesura anunciada aquest dimarts, entre altres coses, pretén evitar les entrades i sortides de la ciutat per causes no justificades. Es permetrà la mobilitat fora del perímetre que s’estableixi per a poder anar a treballar, a cuidar a una persona major o dependent, emplenar algun tràmit oficial, anar al metge o haver de fer un examen improrrogable.

No estarà permès l’accés a l’interior dels locals de restauració. Sí en el cas de les terrasses, encara que amb una restricció d’aforament del 50% i garantint la distància de seguretat entre els clients. Els grups, com succeeix ara mateix en tot el territori de les Illes, hauran de ser com a màxim de sis persones.

Els comerços, amb caràcter general, no podran superar el 50% de l’aforament i tots tancaran com a màxim a les 22 hores de la nit. Haurà d’establir-se un horari preferent per a majors de 65 anys. En el cas dels velatoris només es permetrà un màxim de 15 persones.

Els col·legis continuaran oberts. Els àmbits culturals i esportius tampoc es veuran afectats i es guiaran per la mateixa regulació que existeix actualment a nivell autonòmic.

El dia de Tots Sants, els veïnats que ho desitgin podran visitar el cementiri, seguint les directrius donades a conèixer fa uns dies per l’Ajuntament, que contempla un aforament limitat de persones i serà necessari identificar-se amb el DNI abans d’accedir a l’interior del recinte.
el decret preveu limitacions en els àmbits que s’indiquen tot seguit.

Aquest és el decret fet públic per la Conselleria de Sanitat

Mobilitat

Concretament, es restringirà l’entrada i sortida lliures de persones en el nucli urbà de Manacor, sense incloure el polígon.

Només es permetran els desplaçaments, justificats adequadament, que es produeixin pels motius següents:

Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
Compliment d’obligacions laborals, professionals o empresarials.
Assistència a centres docents i educatius, incloent-hi les escoletes d’educació infantil.
Assistència i cura de gent gran, persones menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
Per desplaçar-se a entitats financeres i d’assegurances.
Per dur a terme actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
Per fer renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
Per fer exàmens o proves oficials inajornables.
Per causa de força major o situació de necessitat.
Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, degudament justificada. A aquest efecte, es considera activitat justificada la visita al cementiri, sempre que es realitzi entre els dies 29 d’octubre i 2 de novembre d’enguany o, fora d’aquests dies, per causa d’una defunció recent.
La circulació per les carreteres, els carrers i vials que transcorren o travessen el nucli de població es permet sempre que tenguin origen i destinació fora d’aquest nucli.

Es permet la circulació de persones residents dins del perímetre afectat, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents, si bé es recomana que la població romangui a ca seva i es desaconsellen els desplaçaments i la realització d’activitats no imprescindibles.

Els contactes s’han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual.

Capacitat dels establiments, locals comercials i serveis oberts al públic

Amb caràcter general, qualsevol local o establiment comercial no pot superar el 50 % de la capacitat autoritzada o establerta.

Tots els establiments, locals comercials i serveis oberts al públic tenen com a hora de tancament la legalment autoritzada, i no poden superar en cap cas les 22.00 h. A més, s’ha d’establir un horari d’atenció amb servei prioritari per a persones majors de 65 anys.

Reunions i/o trobades

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic, excepte en el cas de les persones convivents. Aquesta prohibició inclou els casaments i altres celebracions i la pràctica esportiva no federada.

No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals ni els mitjans de transport públic.

En les vetlles i enterraments poden participar un màxim de 15 persones.

En les reunions que concentrin fins a 6 persones en espais públics no es permet el consum d’aliments ni de begudes.

Establiments de restauració

Es prohibeix el servei de restauració a espais interiors, excepte per l’activitat de “take-away”.

En espais exteriors, els establiments que exerceixin l’activitat de restaurant o de bar cafeteria han de limitar l’aforament al 50% per cent. La disposició física de les taules o agrupacions de taules ha de garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal de metre i mig.

L’ocupació màxima és de sis persones per taula o agrupació de taules.

Tots els establiments de restauració (restaurants i bars cafeteria) tenen com a hora de tancament la legalment autoritzada, i no poden superar en cap cas les 22.00 h.

No es permet el consum a la barra.

Activitats en acadèmies, autoescoles i centres privats d’ensenyaments no reglats i centres de formació

Es poden impartir de manera presencial sempre que no superin una capacitat del 50 % respecte del màxim permès. Les activitats que es duguin a terme s’han de limitar a grups màxims de 6 persones i s’han d’establir les mesures necessàries per mantenir la distància de seguretat interpersonal d’un metre i mig en les instal·lacions en tot moment.

Mesures de prevenció i d’higiene

S’han de respectar les mesures de seguretat i d’higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la COVID-19. En especial, s’han d’aplicar mesures estrictes d’higiene de mans, i cal assegurar la ventilació correcta dels locals i espais tancats, així com la neteja i desinfecció de les superfícies.

Són tendència