Connect with us

Actualitat

Comença el període voluntari de pagament de tributs locals de l’Ajuntament de Manacor

El termini finalitzarà l’1 de desembre

El període voluntari de pagament de determinats tributs de l’Ajuntament de Manacor comença aquest dimarts dia 15de setembre. Es tracta dels imposts corresponents a l’any 2020 la recaptació dels quals correspon a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).

El nombre de contribuents en el cas de Manacor és de 35.790 persones i l’import que es posa al cobrament és de 22,9 milions d’euros, corresponent a 118.401 rebuts (dels quals consten domiciliats o adherits al sistema de “pagament a la carta” un 46%).

Els tributs a pagar són els següents:

Impost sobre béns immobles, impost d’activitats econòmiques, impost sobre vehicles de tracció mecànica, impost sobre despeses sumptuàries (vedats de caça) i taxes municipals (clavegueram, recollida i eliminació de residus, entrada de vehicles mitjançant les voravies -guals–,  reserves de via pública per aparcament exclusiu o altres d’autoritzades).

El termini voluntari de pagament d’aquests tributs finalitzarà l’1 de desembre.

Pel que fa als rebuts el pagament dels quals estigui domiciliat en una entitat bancària, s’informa que seran remesos a les respectives entitats perquè siguin carregats en els comptes dels contribuents a partir del dia 12 d’octubre.

Són tendència