Connect with us

Comunitat

Els treballadors que ho desitgin podran fer-se, amb caràcter voluntari, una prova serològica

proves serològiques

Govern i agents socials i econòmics acorden més mesures preventives de control de la Covid-19, principalment en l’àmbit laboral

La Mesa de Diàleg Social de les Illes Balears, conformada pel Govern, sindicats i els sectors empresarials més representatius de les Illes han acordat aquest dijous aprovar diverses mesures adreçades a reforçar la protecció del mercat econòmic i laboral de les Illes.

En primer lloc, s’ha consensuat un document per elevar al Govern de l’Estat, en el que se sol·licita que els ERTO per causes de força major puguin transitar a ERTO per causes productives un cop s’alci l’estat d’alarma. Es planteja que aquesta mesura sigui efectiva fins el 31 de desembre de 2020. D’aquesta manera, el trànsit d’ERTO a causes productives permetrà una flexibilització de la represa de les empreses a l’activitat.

Una de les principals propostes és que els ERTO per causes productives puguin estar bonificats i es plantegen dues possibilitats per aplicar aquestes bonificacions de les cotitzacions: una, que s’exonerin les cotitzacions al 100% dels treballadors afectats per un ERTO (o un 50% en el cas que quedin desafectats) i una altra alternativa és que s’exoneri parcialment el pagament de les cotitzacions, en diferents graus, en funció a la seva demanda turística internacional, i tenint en compte la productivitat regional.

Un altre element també important d’aquesta proposta és que, en tots els casos, el reconeixement dels ERTO per causes productives es facin per centre de treball i no per empresa (com està actualment fixat), com un element més de flexibilització per a la incorporació de les distintes activitats productives, tenint en compte que la represa haurà de ser progressiva en cada empresa.

PROVES SEROLÒGIQUES VOLUNTARIES

Una altra mesura acordada en mesa de diàleg social ha estat una millora de l’estratègia de diagnosi, vigilància i control de la COVID-19, facilitant als treballadors i treballadores la possibilitat de sotmetre’s, amb caràcter voluntari, a una prova serològica, segons les pautes i directrius de l’autoritat sanitària, que contribuirà a frenar possibles contagis.

Les proves serològiques seran prescrites pel Departament de Medicina del Treball del servei de prevenció de Riscos Laborals, a petició de l’empresa candidata, i poden esser realitzades per centres públics o serveis privats, degudament acreditats i autoritzats per l’autoritat sanitària.

Aquestes proves es fan garantint la protecció de dades dels treballadors i treballadores i si la interpretació de la prova serològica així ho aconsella, el Servei de Prevenció de Riscos podrà sol·licitar la realització de proves PCR per a la persona afectada.

Són tendència