Connect with us

Vist a les xarxes

El GOB denuncia la sobreocupació que sofreix la platja de Sa Coma

El GOB denuncia la sobreocupació que sofreix la platja de Sa Coma

Amb parasols i gandules

El GOB ha denunciat aquest dimecres la sobreocupació que es dóna a la platja de Sa Coma, en el terme municipal de Sant Llorenç. Els ecologistes recorden que, segons els plànols per a les instal·lacions de temporada a les platges que realitza la DG d’Ordenació del Territori – els qual són d’obligat compliment – hi ha d’haver uns espais lliures d’entre 30 i 40 mts. entre els espais ocupats pels para-sols i les gandules, els mateixos com a mínim que se troben ocupats en explotació comercial.

En el cas concret de Sa Coma, segons el GOB, resulta que molts espais lliures no arriben ni als 15 metres de longitud, provocan,t per tant, una sobreocupació dels espais autoritzats per a l’explotació comercial.

Segons la denuncia feta per l’entitat, també en molts llocs les instal·lacions es troben molt a prop de la vorera de l’aigua incomplint-se per tant el fet previst a l’article 4. h) d’Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de juny de 2013 per la qual s’aproven els criteris generals de distribució d’instal·lacions de servei de temporada en el domini públic maritimoterrestre balear, la qual preveu que en les platges de més de 20 metres. d’amplada s’ha de deixar una zona lliure mínima de 10 metres entre la vorera de l’aigua i les instal·lacions d’explotació dels serveis de temporada.

Des del GOB es demana a Demarcació de Costes que es prenguin les mesures pertinents per a fer complir les normes vigents en matèria de distribució de les instal·lacions dels serveis de temporada a la platja de Sa Coma, que s’obrin els expedients sancionadors per les infraccions comeses i s’iniciï el procediment de revocació de l’autorització existent en cas que existeixi.

El GOB recorda que si et trobes en una situació de sobreocupació o privatització de l’espai i t’impedeixen l’accés o l’ocupació, telefona a la policia local o als vigilants de Costes. L’Ajuntament n’és el responsable.

Són tendència