Connect with us

Comunitat

El Govern detecta ‘irregularitats administratives’ a la majoria dels contractes concedits a Garau

L’informe definitiu només considera la tramitació ‘substancialment correcta’ en els contractes que va encomanar el conseller d’Agricultura, Vicenç Vidal

A petició del Consell de Govern, la Intervenció General del Govern de les Illes Balears va iniciar una revisió sobre l’adequació a l’ordenament jurídic en matèria de contractació de sis contractes executats entre el març de 2016 i el març de 2017 a diferents conselleries.

L’informe definitiu (document adjunt) constata que tots els contractes analitzats tenen correctament determinat l’objecte, preu, crèdit i despesa. Els interventors aprecien la tramitació substancialment correcta dels contractes de desenvolupament rural, satisfacció turística i teixit empresarial, dependents de les conselleries d’Innovació, Recerca i Turisme i de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

De tots els contractes analitzats, els interventors conclouen que s’ha produït un fraccionament indegut de l’objecte en el contracte menor de serveis per l’estudi de l’impacte econòmic que tenen els hàbits de consum de cultura i en el contracte menor per a la realització de treballs tècnics de 1.600 enquestes sobre hàbitats de consum de la cultura de les Illes Balears, atès que “l’import de la suma d’ambdós supera el llindar” determinat a la legislació de contractació pública.

El contracte menor de serveis per a la realització d’un estudi del públic de la Orquestra Simfònica no es va tramitar la comunicació al Registre de Contractes Públics per a la seva publicació en la plataforma de contractació

Respecte a les errades en la tramitació administrativa i deficiències de menor entitat, l’informe resol que el contracte menor de serveis per a l’estudi de satisfacció turística va ser ofert per 18.000 euros, un cèntim per damunt del que es disposa com llindar a l’article 138 del Text Refós de la Llei de Contractes del Servei Públic, si bé després va ser adjudicat per una quantitat dins del que marca la legislació.

L’informe també sosté que en el contracte de serveis per a la diagnosi del teixit empresarial de les Illes Balears no es va fer un tràmit previ necessari per a “un ajust d’anualitats”, si bé destaca que es tracta d’una errada “esmenable” i que “l’omissió d’aquest tràmit no determina que no s’hagi tramitat l’expedient conforme a la legalitat vigent”.

Finalment, també s’apunta que en el contracte menor de serveis per a la realització d’un estudi del públic de la Orquestra Simfònica no es va tramitar la comunicació al Registre de Contractes Públics per a la seva publicació en la plataforma de contractació.

Aquesta fiscalització dels òrgans d’Intervenció encarregada pel Consell de Govern tanca el control financer dels contractes esmentats.

Són tendència