Connect with us

Comunitat

Preocupant augment dels casos d’Abús Sexual Infantil a Mallorca

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) va atendre al llarg del 2016 un total de 226 casos, el que suposa un increment respecte els 195 atesos l’any anterior

La Unitat de Valoració d’Abús Sexual Infantil (UVASI) de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) va atendre al llarg del 2016 un total de 226 casos, el que suposa un increment respecte els 195 atesos l’any anterior. Aquest increment és degut, principalment, a una major sensibilització i coneixement de la unitat per part dels professionals que detecten aquests casos.

La UVASI, servei que forma part de la Direcció Insular de Menors i Família de l’IMAS, és una unitat emmarcada dins del Protocol Marc disciplinari d’actuacions en casos de maltractament infantil a les Balears, el qual contempla diferents fases (detecció i notificació, avaluació, tractament i seguiment) i compta amb la implicació de diferents entitats i administracions públiques.

Dades 2016

Del total de 226 casos atesos, 152 corresponen a nines i els 74 restants a nins. Per franges d’edat, la majoria de casos es concentren entre els 13 i els 18 anys, (80 casos), seguits la franja de 7 a 12 anys (78 casos) i la corresponent als menors de 6 (68 casos).

Pel que fa a la procedència dels casos, 126 corresponen a la zona de Palma i els altres 100 a la resta de Mallorca. Pel que fa al tipus de família dels menors, 172 són famílies protectores, mentre que 54 menors provenen d’un entorn de desprotecció.

Són tendència