Connect with us

Actualitat

Declarat d’interès general excepcional el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany de Llucmajor

La declaració suposa agilitzar la seva tramitació. L’Ajuntament de Llucmajor té un mes per notificar-ne la conformitat o disconformitat per procedir a l’exempció de llicència

El Centre Internacional de Fotografia Toni Catany serà, possiblement en molts d’anys, l’únic espai cultural de caràcter museístic a Mallorca dedicat a la fotografia, un equipament singular i d’alt nivell per al coneixement de l’obra de Toni Catany, per a la conservació del seu llegat artístic i per al foment i la difusió de la cultura fotogràfica en general.

El Consell de Govern ha decidit aquest divendres declarar d’interès públic excepcional, i per raons d’urgència, la tramitació i aprovació del Projecte de la seu del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, a Llucmajor. La declaració suposa trametre, a l’empara de l’article 149.3 de la Llei d’urbanisme de les Illes Balears, l’esmentat acord i el projecte bàsic de construcció del centre a l’Ajuntament de Llucmajor, per tal que, en el termini d’un mes, en notifiqui la conformitat o la disconformitat amb el planejament urbanístic en vigor.

No obstant això, en cas de disconformitat del projecte, l’acord preveu que la Conselleria de Cultura, Participació i Esports sol·liciti al Consell Insular de Mallorca que emeti, en el termini de quinze dies, una decisió sobre si és procedent executar el projecte de manera immediata i amb exempció de la llicència o del règim de comunicació i, en aquest cas, ha d’ordenar la iniciació del procediment de modificació o revisió del planejament urbanístic, d’acord amb la tramitació establerta en la Llei d’urbanisme.

Posteriorment, el projecte bàsic s’haurà de sotmetre a exposició pública en el Butlletí Oficial de les Illes Balears durant el termini d’un mes.

Són tendència