Connect with us

Comunitat

Els municipis amb menys de 5.000 habitants rebran ajuda tècnica per redactar els planejaments urbanístics

Els criteris d’adjudicació seguiran diferents criteris de priorització, com per exemple, no disposar de cap planejament general o només tenir delimitació de sòl urbà

Els municipis de Mallorca amb menys de 5.000 habitants ja poden sol·licitar participar en el programa de cooperació tècnica per redactar els planejaments urbanístics d’iniciativa pública i competència municipal.

Els criteris d’adjudicació seguiran diferents criteris de priorització, com per exemple, no disposar de cap planejament general o només tenir delimitació de sòl urbà. Així doncs, els projectes més ben situats, segons aquests barems, seran els beneficiaris del programa d’ajuda de cooperació tècnica.
Els municipis interessats tenen trenta dies comptadors des de l’endemà de publicar-se la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) d’aquest dijous, 16 d’agost, per presentar la sol·licitud al Registre General del Consell de Mallorca.

Són tendència