Connect with us

Comunitat

Els pagesos reclamen al sector hoteler que permetin l’arribada dels beneficis del turisme al món rural

Asaja insisteix en les dificultats que tenen gran part dels pagesos per dur endavant la seva activitat agrària sense ajuts complementaris

Les asociacions ASAJA i UNIÓ DE PAGESOS juntament amb la patronal del lloguer turístic HABTUR BALEARS han manifestat la importància de treballar per un model turístic que permeti una millor distribució dels ingressos del turisme.

Després d’un intercanvi d’opinions, les tres entitats ens mostram preocupades per la possibilitat que el Govern acabi cedint una vegada més a les demandes de part del sector hoteler que pretén convertir els pagesos de Mallorca en mers jardiners de l’illa, banalitzant una feina que ara més que mai precisa d’una sostenibilitat econòmica.

Unió de pagesos, ASAJA i HABTUR BALEARS partim de la base que el lloguer turístic i les agroestades i altres ofertes allotjatives com ara els agroturismes o turismes d’interior, afavoreixen l’arribada d’un turisme que repercuteix directament en el sector agrícola, consumint els productes de la zona, i exterioritzant-los arreu. Un turisme amb major valor afegit compromès amb els productes de la nostra terra i en conseqüència, la sostenibilitat. Apostam així per un model turístic que repercuteixi de manera directe sobre el nostre paisatge agrícola complementant en el nostre cas l’activitat agrària amb la turística.

Sebastià Ordines, secretari general d’Unió de pagesos, ha volgut destacar la oportunitat que representa el turisme per a sectors com el vinícola en que de cada any la quota de consum per part d’estrangers de cada vegada és més elevada i clau per a l’enfortiment i expansió del sector.

D’altra banda, Joan Simonet, president d’Asaja, ha insistit en les dificultats que tenen gran part dels pagesos per dur endavant la seva activitat agrària sense ajuts complementaris. La solució per a ell no són les subvencions sinó permetre als pagesos obtenir uns ingressos que els permetin continuar amb la seva activitat agrícola i evitar així l’abandonament del camp.

Finalment Joan Miralles, president d’Habtur, ha volgut fer èmfasi en la idea que el model turístic i la tipologia del turista determinen l’impacte i que en conseqüència, hem de treballar tots plegats per promoure un turisme amb valor afegit en que es maximitzin els impactes positius com ara: el manteniment de l’entorn rural, la preservació del patrimoni, la millor distribució dels ingressos del turisme i la diversificació de l’economia alhora que en minimitzam els negatius canviant modalitats d’escàs valor com el turisme de gatera per d’altres com el turisme gastronòmic i/o enològic.

Són tendència